,

”එක දවසට නිළියො තුන් හතරදෙනා එක්‌ක ඉදලා තියෙනවා…” – සෙක්‌ස්‌ නිසා කොකේන්වලට ඇබ්බැහි වූ ප්‍රසිද්ධ කෝටිපතියාගේ පුතා කියයි

 

“මම තාත්තාගේ එකවුන්ට්‌ එකෙන් ප්‍රකෝටි ගානක්‌ ඇද්දා…”“ලස්‌සන කෙල්ලො දකිනකොට මාව නලියනවා..”කටුනායක, සීදුවේ නයිට්‌ ක්‌ලබ්වල ෆන් මදි වෙනකොට කොළඹ ක්‌ලබ්වලට බහින්න පටන් ගත්තා. එක රෑට ගෑනු දෙතුන් දෙනා එක්‌ක එකට හිටියා. එතකොට මම තාත්තාගේ සල්ලිවලින් රුපියල් ලක්‍ෂය, දෙක ගන්නවා. ලක්‍ෂ පහ ගත්ත දවසුත් තියෙනවා. හොරකම් කරන එකත් සූක්‍ෂමව කළා. සම්පුර්ණ ලිපිය ක්ලික් කර බලන්න 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

”එක දවසට නිළියො තුන් හතරදෙනා එක්‌ක ඉදලා තියෙනවා…” – සෙක්‌ස්‌ නිසා කොකේන්වලට ඇබ්බැහි වූ ප්‍රසිද්ධ කෝටිපතියාගේ පුතා කියයි

”එක දවසට නිළියො තුන් හතරදෙනා එක්‌ක ඉදලා තියෙනවා…” – සෙක්‌ස්‌ නිසා කොකේන්වලට ඇබ්බැහි වූ ප්‍රසිද්ධ කෝටිපතියාගේ පුතා කියයි